تیمم به معنی قصد کردن است، ولی در اصطلاح شرع، قصد کردن به خاک پاک را می‌گویند که بجای وضو و یا غسل و در نبودن آب می‌باشد.

در هفت مورد باید به جای وضو و یا غسل تیمم کرد

۱- پیدا نکردن آب

۲- مشقت بیش از حد

۳- ترس از ضرر

۴- نیاز به آب برای حفظ جان

۵- نیاز به آب برای تطهیر

۶- نداشتن آب مباح

۷- نداشتن وقت برای وضو یا غسل

در تیمّم چهار چیز واجب است

اوّل : نیّت

دوّم : زدن کف دو دست با هم بر چیزى که تیمم به آن صحیح است.

سوّم : کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانى و دو طرف آن، از جایى که موى سر مى‏روید، تا ابروها و بالاى بینى و بنابر احتیاط واجب باید دستها روى ابروها هم کشیده شود.

چهارم : کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست چپ.

موارد قابل توجه تیمم

1 ـ تیمم بدل از غسل و بدل از وضو با هم فرقى ندارد.

2- تیمم بر سنگِ گچ و سنگِ مرمر سیاه و سایر اقسام سنگها صحیح است ولى تیمم بر جواهر، مثل سنگ عقیق و فیروزه باطل مى باشد و احتیاط واجب آن است که با بودن خاک یا چیز دیگرى که تیمم بر آن صحیح است، به گچ و آهک پخته هم تیمم نکند.

3- در تیمم باید پیشانى و کف دستها و پشت دستها پاک باشد و اگر کف دست نجس است و نتواند آن را آب بکشد، باید با همان کف دست نجس تیمم کند.

4- اگر بدل از غسل تیمم کند و بعد کارى که وضو را باطل مى کند براى او پیش آید، چنانچه براى نمازهاى بعد نتواند غسل کند، باید وضو بگیرد، و اگر نمى‏تواند وضو بگیرد، باید بدل از وضو تیمم نماید.

5- اگر انسان نتواند براى نماز وضو بگیرد و تیمم هم ممکن نباشد نماز ساقط است، ولى احتیاط مستحب است بدون طهارت بخواند و بنابر احتیاط واجب قضاى آن را نیز بجا آورد.

6 – اگر بواسطه یقین یا ترسِ ضرر، تیمم کند و پیش از نماز بفهمد که آب برایش ضرر ندارد، تیمم او باطل است. و اگر بعد از نماز بفهمد، نمازش صحیح است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × یک =