اساس الفبای فارسی با الفبای عربی یکی است، اما الفبای فارسی دارای چهار حرف است که واجهای متناظر آنها در عربی استاندارد وجود ندارد.
برخی از حروف فارسی با حروف متناظر خود در عربی متفاوت هستند؛ مثلا حرف «ک» در فارسی در حالت پایانی یا تنها با سرکش نوشته می‌شود در حالی که حرف «ک» عربی در این دو حالت بدون سرکش است. برخی از حروف در فارسی دارای بیش از یک شکل هستند، مانند حرف «هـ» ساده و حرف «هٔ». همچنین «ی» آخر در فارسی بدون نقطه است، ام در عربی با دون نقطه نوشته می‌شود: «ی».

الفبای فارسی شامل 32 حرف است.حرف همزه در واژگان وام گرفته شده از زبان عربی استفاده می‌شود. حرف «هـ» با همزه‌ای کوچک (هٔ) نیز در فارسی استفاده می‌شود، که البته گاهی حرف ی به جای آن به‌کار می‌رود.

♣ الف ♣

♣ ب ♣

♣ پ ♣

♣ ت ♣

♣ ث ♣

♣ ج ♣

♣ چ ♣

♣ ح ♣

♣ خ ♣

♣ د ♣

♣ ذ ♣

♣ ر ♣

♣ ز ♣

♣ ژ ♣

♣ س ♣

♣ ش ♣

♣ ص ♣

♣ ض ♣

♣ ط ♣

♣ ظ ♣

♣ ع ♣

♣ غ ♣

♣ ف ♣

♣ ق ♣

♣ ک ♣

♣ گ ♣

♣ ل ♣

♣ م ♣

♣ ن ♣

♣ و ♣

♣ ه ♣

♣ ی ♣

حروف فارسی به ترتیب عدد:

(1) الف (2) ب (3) پ (4) ت (5) ث (6) ج (7) چ (8) ح (9) خ (10) د (11) ذ (12) ر (13) ز (14) ژ (15) س (16) ش (17) ص (18) ض (19) ط (20) ظ (21) ع (22) غ (23) ف (24) ق (25) ک (26) گ (27) ل (28) م (29) ن (30) و (31) ه (32) ی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × دو =