انار درخت کوچکی است که ارتفاع آن حداکثر تا ۶ متر میرسد و در مناطق نیمه گرمسیری میروید. گلهای انار درشت به رنگ قرمز اناری ولی بی بو میباشد. میوه آن کروی با اندازه های مختلف دارای پوستی قرمز رنگ و یا زرد رنگ میباشد. رویهمرفته در حدود بیست نوع مختلف انار که شامل واریته های بسیار متنوعی میباشد در دنیا موجود است.

انار از گیاهان بومی ایران بشمار می آید، و امروزه به صورت وحشی در کلیه سواحل دریای شمال و نقاط استپی معتدل نظیر جنگلهای غرب در لرستان، کردستان، بختیاری و فارس میروید.

ایرانیان از حدود سه هزار سال پیش با کشت انار آشنائی داشتند و با کشت مداوم آن در نقاط مختلف و مساعد آنرا به صورت اهلی درآورده و با سلکسیونهای متعدد موفق به کشت ارقام پر محصول و مرغوب تجاری در کلیه مناطق از جمله در نواحی حاشیه کویر مرکزی ایران شدند.

انجیراستور: به گونه ای که هم اکنون شهرهای مستقر در این مناطق از عمده ترین مراکز استقرار باغات انار میباشند.

به جز در مناطقی با زمستان سرد و طولانی، این درخت قابلیت سازگاری با آب و هوای مختلف که دارای بهاری آفتابی و تابستانی گرم باشند، را دارا میباشد.

این درخت نسبت به سرما شدیدا حساس بوده و در دمای کمتر از ۱۲- درجه سانتیگراد که بیش از دو روز استمرار یابد قسمت هوائی آن از بین رفته و در شرایط دمائی سردتر حتی ریشه درخت نیز آسیب دیده و از بین خواهد رفت.

از اینرو میباید قبل از احداث باغ انار نسبت به ارزیابی آب و هوائی منطقه اقدام نموده و از وضعیت دوره های سرمای زمستانه اطلاع حاصل کرد. بطور کلی میباید از احداث باغ انار در مناطقی که برودت هوایی کمتر از ۱۰- درجه سانتیگراد را به صورت طولانی در تناوب زمانی ۳۰ ساله تجربه کرده اند اجتناب نمود.

گرما و تابش شدید نیز موجب آفتاب سوختگی تنه و میوه درخت میشود از اینرو در مناطقی با آفتاب فراوان و تابستانی معتدل درختان انار شاداب تر و محصول آن مطلوبتر میباشد.

جهت جلوگیری از آفتاب سوحتگی میوه انار باغات موجود از گذشته با تراکم زیاد کشت گردیده تا میوه درخت در سایه انداز شاخ و برگها از گزند آفتاب سوزان در امان باشد.این درخت رشد سریعی داشته و پاجوشها و تنه جوشهای فراوانی تولید میکند.

شاخه های این درخت دارای خارهای فراوان و تیز میباشد. به تجربه دیده شده درختان با خار فراوان محصول نازلتری تولید میکنند. به دلیل پاجوش فراوان در جوانی هرس این درخت و حذف پاجوشها باید از سال سوم به طور مستمر انجام گیرد. تا اسکلت اصلی درخت حفظ شود. درختان انار عمدتا به صورت چند تنه تربیت میشوند.

بگونه ای که همه جوانه ها و شاخه های جوان و پاجوشهای برآمده روی سه شاخه اصلی تنه درخت را بعد از سال چهارم به طور مرتب تا ارتفاع ۱ متری حذف مینمایند. با افزایش سن، تنه اصلی دیگر پاجوش تولید نخواهد کرد.

بر روی شاخه های انار پس از یک سالگی تا سال چهارم میخچه های تولید کننده میوه رشد میکنند، طول این میخچه ها متغیر و از یک تا ۲۰ سانتیمتر دیده شده است.

در تربیت و هرس درختان انار هم اکنون سعی در جلوگیری بر افزایش ارتفاع درختان و تربیت آنها تا ارتفاع حداکثر ۳ متر به جهت سهولت در برداشت محصول و افزایش سایه انداز درخت به منظور جلوگیری از آفتاب سوختگی میوه آن میباشد.

از اینرو رعایت تراکم کاشت (حداکثر ۸۰۰ درخت در هکتار) از الزامات باغداری نوین میباشد. جهت حفظ ارتفاع درخت سربرداری سالیانه پس از سال ششم الزامی است.

در مورد هرس و تربيت اكثر درختان پرورشي الگوهاي متعارف و علمي موجود ميباشد.

متاسفانه در مورد درختان انار الگوي متعارف و ثبت شده اي جهت تربيت و هرس آنها در دسترس نميباشد، با توجه به تجربه عملي ما و تبعيت از الگوي معماري ۱۰۰۰ درخت در هكتار، هرس و تربيت اسكلت درختان متاثر از اين نوع معماري خواهد بود.

انار درختي است كه در سالهاي اوليه پس از كاشت رشد سريعي داشته و در صورت برخورداري از شرائط مناسب از سال سوم به بار مينشيند.

همه چیز درباره کاشت و نگهداری گل نرگس

توليد پاجوش فراوان از ويژگيهاي اين درخت است، مراقبت از فرم گيري صحيح اسكلت اين درخت در سالهاي اوليه و حذف مستمر پاجوشها و شاخه هاي نرك و سربرداري از درخت در سالهاي پس از بلوع ، جهت ممانعت از رشد طولي درخت و توجه به آفتاب سوختگي محصول از نكات مهم در موضوع هرس درختان انار ميباشد.

هم اكنون در باغات قديمي درختان انار با ارتفاع ۵ متر و تاج گسترد ديده ميشود كه تراكم درخت در هكتر را به حدود ۶۰۰ درخت محدود كرده است،

در حاليكه ما از الگوي حدود ۱۰۰۰ درخت در فواصل ۲×۴ پيروي كرده و اين خود مستلزم اتخاذ نوعي از هرس و فرم دهي اسكلت درختان انار ميباشد، بگونه اي كه ضمن حفظ اسلوب صحيح و انتقال نور كافي به تاج درختان و رسيدن به عملكرد بهينه محصول، امكان تردد تراكتور در بين رديفها و انجام عمليات لازم ميسر باشد.

لذا قبل از هر كاري بايد تصوير روشني از اسكلت نهايي درخت و نحوه گسترش تاج درخت در فضاي بين رديفها و حداكثر ارتفاع مجاز درخت در ذهن داشته باشيد.

 

همه چیز درباره کاشت و نگهداری درخت موز

در باغداري نوين توجه به مكانيزاسيون و كاهش هزينه هاي كارگري از نكات اساسي در تربيت درختان است. واقيت اين است كه در اقليم گرم ايران با شدت تابش بالا آفتاب سوختگي ميوه انار از معضلات داير در باغات انار ميباشد.

چاره اين معضل حفاظت از ميوه ها در سايه انداز شاخ و برگهاي درخت ميباشد. مسئله اي كه ضمن جلوگيري از تبخير آب موجود در ميوه از آفتاب سوختگي پوست آن نيز جلوگيري ميكند، تراكم بالاي درختان و فاصله كاشت نزديك آنها از عوامل كاهش اين خسارت ميباشد.

اما يك سوال اساسي در اينجا مطرح است كه چگونه باغات انار را طراحي و به چه شكلي اسكلت درختان را تربيت كنيم تا ضمن حفظ حداكثر پوشش ميوه ها بيشترين نور به تاج درخت وارد شده و همچنين امكان تردد تراكتور نيز در بين رديفها ميسر باشد؟

پيشنهاد ما استفاده از الگوي متقارن ستاره براي تربيت اسكلت درختان است. بهتر است تنه اصلي را روي يك تنه تربيت و از ارتفاع ۷۰ سانتي سه شاخه اصلي را با زاويه مناسب در مسير فضاي بين رديفها تربيت كنيد.

حفظ تقارن دو سويه اسكلت درختان در دو جهت از الزامات اين معماري ميباشد. براي روشن شدن مطلب به شكل روبرو دقت و به تقارن دو سويه آنها توجه كنيد.
ميتوانيد تنه اصلي درخت را بصورت سه شاخه تربيت كرده و با ايجاد زاويه مناسب شرايط رشد طولي درخت در سه جهت مناسب را فراهم كنيد.

ارتفاع تاج درخت نبايد بيش از سه متر باشد و شاخه هاي فرعي نبايد بيشتر از شعاع ۱.۵ متري درخت گسترش يابند

. اگر به شكل روبرو توجه كنيد متوجه ورود نو به تاج درخت از چند جهت ميشويد ضمن اينكه پوشش مناسب شاخ و برگ درخت و همپوشاني با رختان مجاور سطح سايه انداز مناسب براي حفاظت از ميوه ها را گسترش ميدهد.

عرض تراكتور باغي حدود ۱ متر ميباشد و در صورت گسترش تاج تا شعاع ۱.۵ متري فضاي لازم براي تردد آن فراهم ميايد. نكته ظريف اينكه تاج درخت از ارتفاع ۱.۵ متر به بالا شكل گرفته و در ذيل فضاي درختان امكان تردد تسهيل ميگردد.

با سر برداري و هرس مستمر امكان گسترش تاج درخت به شعاع بيش از ۱.۵ متر و ارتفاع بيشتر از ۳ متر را ندهيد. زيرا موجب همپوشاني كامل و كاهش ورود نور به درخت ميگردد.

افزايش سطح سايه انداز بصورت كامل امر مطلوبي نيست، گرماي نهفته در خاك نيازمند جابجايي و تعادل است، بايد فضاي خالي بين درختان براي جابجايي اين هواي گرم باشد در غير اينصورت هواي گرم برخاسته از خاك در درون تاج درخت به دام افتاده و موجب افزايش تعرق درخت ميگردد.

درختان با ارتفاع زياد عملا برداشت محصول را با مشكل مواجه و عمليات بهورزي بر روي درخت را ناممكن ميسازند. هزينه هاي كارگري چيدن محصولات از درختان با ارتفاع زياد بعضا تا سه برابر شرائط عادي افزايش ميابد.

علاوه بر آن دوران چيدن و دپوي فله اي و سنتي محصول سرآمده و ميوه انار بايد با دقت چيده و درون بسته بندي مناسب روانه بازار يا سردخانه شود. اين موضوع لزوم جلوگيري از افزايش ارتفاع درخت را ضروري ميسازد حداكثر ازتفاع مقبول درختان انار در شرائط معماري نوين ۳ متر ميباشد.

حال كه تصوير روشني از اسكلت نهايي درختان در ذهن داريد زمان آن رسيده قيچي يا اره باغباني را به دست گرفته و نسبت به هرس و تريت اوليه نهالهاي كاشته شده اقدام كنيد.
نهالها را تا سال سوم پس از كاشت به حال خود رها كنيد در اواسط تابستان يا پائيز كار هرس نهالهاي جوان را آغاز و بگونه اي عمل كنيد كه تا اواخر پائيز عمليات هرس و تربيت درختان به پايان رسيده باشد.

هرس درختان در فصل سرما آسيب پذيري درخت را افزايش و فرصت بازسازي درخت را محدود و بر عملكرد درخت در سال بعد اثر مفي دارد، پس قبل از شروع زمستان به كار هرس خاتمه دهيد.

شاخه هاي اضافي ميبايد از قسمت انتهايي و از محل اتصال به طوق ريشه حذف شود از اينرو ابتدا خاك اطراف درخت را كنار زده و محيط طوق درخت را تميز كنيد.

سپس شاخه اصلي درخت را با دقت انتخاب كنيد، اگر قصد تربيت تك تنه درخت را داريد شاخه اي را كه قسمت بالاي آن حداقل ۳ انشعاب فرعي وجود دارد انتخاب و بقيه شاخه ها را حذف كنيد.

درختان انار بيشتر بشكل چند تنه تربيت ميشوند اگر مايل به استفاده از اين فرم هستيد و يا ايجاد فرم تك تنه را مشكل ميبينيد، ابتدا سه شاخه اصلي را كه از زاويه مناسب نسبت به هم برخوردار هستند و از تقارن كامل با درختان هرس شده مجاور برخوردارند، انتخاب و بقيه شاخه ها را از محل طوق جدا كنيد.

تنه باقيمانده را از محل طوق ريشه تا محل انشعاب تاج بدقت از هرگونه جوانه برگ يا چوب تميز كنيد، توصيه ميشود براي اينكار از اره باغباني استفاده و براي جلوگيري از سبز شدن مجدد جوانه ها از محل برش، اره را كمي به داخل تنه فرو برده و جوانه ها را بصورت دل بر از محل شاخه جدا كنيد.

جدا كردن اينگونه تنه جوشها از محل تنه اصلي براي ساليان متوالي بايد ادامه يابد تا هيچكونه خللي ناشي از ايجاد شاخه هاي بر هم زننده فرم تنه بوجود نيايد.

 

همه چیز درباره کاشت و نگهداری درخت گیلاس

 

انجیراستور: استفاده از رنگ غليظ يا چسب پيوند براي ترميم محل هاي برش و جلوگيري از هوازدگي شاخه ها موثر است.

پس از اتمام هرس درخت، خاك برداشته شده از دور طوق را برگردان كنيد و چوب بلندي را بعنوان قيم محكم در خاك فرو برده و توسط يكي از تركه هاي هرس شده، درخت را با قيم مهار كنيد. اين كار به جهت جلوگيري از شكستن شاخه ها در برابر باد ضرورت دارد.

درختان هرس شده جهت حفظ اسكلت اوليه به مراقبت فراوان نياز دارند. با شروع بهار احتمالا پاجوشها و تنه جوشهاي فراواني از محلهاي برش در روي تنه اصلي رشد خواهد كرد در اوائل دوره رشد اين جوانه هاي تازه روئيده و نرم را از شاخه ها جدا كنيد تا توانايي درخت معطوف به رشد تنه اصلي شده و شكل اسكلت آن حفظ شود. شايد مجبور باشيد اين كار را در سال اول ۲ يا سه نوبت تكرار كنيد!

چاره اي نيست، پاجوش فراوان خصوصيت درخت انار است، مراقبت كنيد محل جوانه هاي بريده شده عامل طغيان شته نشود.

براي سال اول و دوم پس از هرس اسكلت حذف مستمر پاجوشها اجتناب ناپذير است اگر در اين مورد كوتاهي كنيد درخت خود را به شما تحميل خواهد كرد و وارث اسكلتي بد فرم و ناسازگار با طرح اوليه خواهيد شد.

در مورد تربيت اسكلت درخت جدي و پيگيرانه عمل كنيد، نتايج آنرا در سالهاي بعد خواهيد ديد.

مراقبت ساليانه از اسكلت درختان يكي از موضات اساسي در مديريت باغات انار ميباشد. توجه داشته باشيد اگر موفق به تربيت صحيح درختان نشويد با توجه به تراكم بالاي درختان و فواصل ۲ متري درختان در رديف احتمالا شاخه ها براي رسيدن به نور بيشتر بصورت عمودي رشد ميكنند.

تمركز درخت بر افزايش جوانه هاي چوبي عملا فرآيند زايش درخت را تحت تاثير قرار ميدهند توجه داشته باشيد شيره گياهي تمايل و گرايش زيادي به سرشاخه ها دارد و از اينرو نوك درختان همواره از فعال ترين قسمتهاي درخت محسوب ميشود. با رعايت موارد گفته شده و پيگيري مستمر هرس اسكلت شاخه ها را به مسير مناسب هدايت و اسكلت الگو را تثبيت كنيد.

براي رسيدن به فرم صحيح تربيت درختان بر اساس الگوي ستاره پيشنهاد شده، تمركز خود را بر تنك كردن مركز تاج درخت جهت رسيدن نور كافي و سربرداري ساليانه به منظور حفظ ارتفاع درخت و سبك كردن شاخه هاي جانبي جهت ممانعت از تراكم شاخه ها در فضاي درختان مجاور قرار دهيد.

حفظ زاويه مناسب سه شاخه اصلي از اهميت اثر گذار برخوردار است.

در فرم تك تنه زاويه سه شاخه اصلي نسبت به خط افق را بين ۴۵ تا ۶۰ درجه اختيار كنيد تا قبل از گسترش تاج درخت در فضاي بين رديفها سه شاخه اصلي ارتفاع لازم را از زمين پيدا كند و امكان تردد نيروي كار و ماشين آلات در ذيل سايه انداز شاخه ها فراهم شود. اگر درخت را با اسكلت سه تنه تربيت ميكنيد سه شاخه اصلي بايد با زاويه حدود ۶۰ درجه نسبت به افق گسترش يابد.

نحوه هرس درختان و زمان مناسب بریدن شاخه های اضافه

در تصوير فوق فرم صحيح اسكلت سه تنه يك درخت انار را مشاهده ميكنيد. اين درخت از هرس اسكلت مخصوص باغات سنتي برخوردار است حجم درخت بزرگ بوده و تراكم آن حدود ۵۰۰ درخت در هكتار است.

اين درخت ضمن دريافت نور كافي از چند جهت پوشش مناسبي براي ميوه ها در سايه انداز شاخ و برگ ايجاد كرده است، اين درخت با توجه به هرس و رسيدگي مناسب نزديك به ۷۰ كيلو انار را در زير شاخ و برگ خود پنهان كرده است.

زاويه سه شاخه اصلي حدود ۴۵ درجه نسبت به افق است كه باعث افزايش فضاي بين رديفها به ۶ متر ميشود.

ترديد نداشته باشيد هرس كار ظريف و پيچيده اي است. براي افزايش توانايي خود در اين امر بايد دانسته هاي خود را در عمل به آزمون بگذاريد و مرحله به مرحله پيش برويد و تجربه فراوان بياموزيد تا نتيجه موثري از آن حاصل كنيد.

اكنون بهتر است دانسته هاي خود در مورد درخت انار و قسمتهاي مختلف آن ارتقاء دهيد.

در مورد هرس اين درخت بايد بانيد چه قسمتهايي از درخت را چه زماني و به چه صورت از درخت جدا كنيد، در واقع بايد بدانيد چه قسمتهايي بايد حتما از درخت جدا شده و چه اعضايي از درخت را نبايد به هيچ عنوان هرس كنيد. اين موضوع مستلزم شناخت دقيق و عيني اعضاء يك درخت انار ميباشد.

در شكل روبرو همان اسكلت سه شاخه را مشاهده ميكنيد، به نامگذاريهاي قسمتهاي مختلف دقت كنيد آنچه كه بيشتر اهميت دارد درك صحيحي از پاجوشها، شاخه هاي نرك، شاخه چوبي يا همان جوانه چوب، جوانه هاي گل، مهميز يا ميخچه، جوانه هاي انتهايي و كنده نابجاي داخل تاج ميباشد.

هرس درختان انار در اوائل بهار، اواسط تابستان و اوائل زمستان انجام ميشود. اما پيشنهاد ما انجام هرس درختان در اوائل تابستان پس از تكميل گل دوم و اواخر پائيز پس از برداشت محصول است.

تنها در سه سال اول پس از هرس اوليه درختان بهتر است در اوائل بهار نسبت به جدا سازي پاجوشها و تنه جوشهاي سبز شده كه در اين مقطع از اعضاي نرم درخت محسوب ميشوند اقدام تا درخت اسلوب اصلي خود را حفظ كند.

پاجوش ها و تنه جوشها از اجزاء هستند كه بايد بطور مستمر از درخت حذف شوند.

در سه تا چهار سال پس از هرس اوليه بايد با مراقبت مستمر نسبت به حذف آنها اقدام كنيد، پاجوشها ممكن است در ساليان اوليه در طي يك دوره رشد چند بار بر روي درخت رويش كنند.

شما نيز ميبايد بطور مستمر آنها را حذف كنيد مسامحه در اين مورد بر رشد اسكلت اوليه اثر منفي داشته، فرم و اسكلت درخت را بر هم ميزند.

همراه با بلوغ درخت از سال ششم به بعد رويش پاجوشها كمتر شده و در نهايت قطع ميگردد. تنه اصلي درخت تا ارتفاع حدود ۷۰ سانتيمتري بايد از هر گونه تنه جوش پاك شود تا هيچ انشعاب جديدي پائينتر از محل سه شاخه اصلي درخت رويش نكند.

كندهاي نابجاي داخل تاج از ديگر اجزاء است كه براي حفظ اسكلت درخت ميبايد حذف شوند.

پس از هرس اوليه و فرم گيري درخت شاخه هايي در وسط تاج يا در مسير نابجا رويش كرده و بهر دليل ماندگار شده اند بگونه اي كه در صورت عدم حذف خود تبديل به شاخه اصلي شده و فرم الگو را بهم ميزنند.

حذف اين تنه هاي نابجا براي مراقبت از الگوي نهايي لازم بوده در غير اينصورت ساختار درخت تغيير كرده و تاج درخت كروي ميگردد و قابليت نفوذ نور به تاج درخت محدود ميشود.

نركها شاخه هاي چوبي هستند كه بصورت عمود از روي شاخه هاي فرعي رشد ميكنند.

اين شاخه هاي چوبي فاقد جوانه گل بوده و باروري ندارند. از آنجا كه جوانه گل انار بر روي شاخه هاي يك تا چهار سال ميرويند

با دقت در شاخه هاي فرعي عمودي كه فاقد گل ميباشند ميتوان نركها را شناسايي و حذف نمود اواسط تابستان و پس از تكميل گل دوم بهترين موقع براي شناسايي نركها و حذف آنها ميباشد.

شناسايي شاخه هاي نرك و حذف آنها به دقت ويژه اي نياز دارد اينگونه شاخه ها اصولا باروري بسيار ضعيفي داشته و در عوض بسرعت رشد و از تاج درخت خرج ميشوند. يكسال پس از رشد اين نركها بهترين زمان شناسايي و حذف آنهاست در صورت تاخير شاخه هاي فرعي منشعب شده از اين نركها افزايش يافته و كار حذف آن و هرس درخت را مشكل ميكند.

توجه داشته باشيد گسترش شاخه هاي نرك و شاخه هاي فرعي آن عملا بر قابليت باروري درخت تاثير سو دارد. استفاده از نرك براي قلمه گيري نيز منجر به تولد درختي افراشته و با باروري ضعيف خواهد شد درختان نابارور معروف به درخت نرك انار محصول همين نوع قلمه ها ميباشند.

ميخچه ها محل تشكيل گل و نهايتا ميوه درخت ميباشد. طول ميخچه ها حدود ۱ تا ۲۰ سانتيمتر بوده و جوانه هاي گل بصورت منفرد، مزدوج و يا فراهم بر روي اين شاخه هاي باريك رشد ميكنند.

ميخچه ها را به هيچ عنوان نبايد هرس نمود احتمال باردهي ميوه بر روي ميخچه ها تا سال سوم پس از رويش وجود دارد.

جوانه هاي انتهايي از اجزاء ديگر درخت بوده كه در كار هرس اهميت اساسي دارد. جوانه هاي انتهايي فعاليت زيادي دارد و بسته به غلظت شيره گياهي رفتار متفاوتي از خود بروز ميدهند. در شرائط غلظت حداكثري اين جوانه ها تبديل به جوانه چوب شده سرشاخه ها توليد ميكند و در شرائط غلظت متوسط توليد جوانه برگ و يا ميخچه هاي بار دهنده ميكند.

و در شرائط غلظت ضعيف شيره گياهي بصورت تركه هاي لخت و باريك و نيمه خشك بر روي درخت باقي ميماند كه در فرآيند هرس باردهي بايد از روي درخت حذف شوند. مصرف فراوان كودهاي ازته در اوائل دوره رشد افزايش غلظت شيره را بدنبال داشته و نهايتا رشد فراوان سر شاخه ها و خشبي شدن آن و نهايتا كاهش گلدهي را در پي خواهد داشت.

هرس تابستانه يا هرس سبز يا همان هرس باردهي به منظور هدايت درخت براي توليد جوانه هاي جانبي و رويش جوانه گل و برگ بروي آنها در اواسط تابستان انجام ميشود. اين نوع هرس از اوائل مرداد ماه و پس از كامل شدن گلهاي دوم انار آغاز و ميتواند تا اواخر پائيز ادامه يابد. در اين هرس علاوه بر حذف پاجوشها، تنه جوشها، نركها، شاخه هاي خشك شده و بيمار، نسبت به قطع سرشاخه هاي جوبي و حذف جوانه انتهايي اقدام ميكنند. افزايش رشد جوانه هاي جانبي در ذيل نقطه قطع شده و تحريك درخت به توليد جوانه جانبي جديد از تايج اين هرس ميباشد. به اين عمل در اصطلاح دستك سازي ميگويند.

امروزه آگاهیِ روزافزون در موردِ ارزش تغذیه‌ای انار و بالا بودنِ میزانِ آنتی‌اکسیدان‌ها و ویتامین‌هایِ B5 و C در این میوه، موجبِ افزایشِ تقاضایِ این میوه پُر طرفدار شده است. در مصارفِ تجاری، این گیاه از طریقِ قلمه‌هایی از چوبِ نرم و چوبِ سختِ آن تکثیر می‌شود، تا از تفاوت‌هایِ ژنتیکی جلوگیری شود که در گیاهانی به وجود می آید که از بذر رشد کرده اند. با این وجود انار به آسانی از طریقِ دانه‌هایِ آن رشد می‌کند؛ البته گیاهانی که از دانه این گیاه رشد می‌کنند (در برابرِ گیاهانی که قلمه زده می‌شوند)، ممکن است کیفیتِ گیاهِ مادر را حفظ نکنند. انار برایِ تولیدِ میوه به گرده افشانی میانِ دو جنسِ گیاه نیاز ندارد. ممکن است 1 تا 5 سال طول بکشد تا گیاه به طورِ مداوم میوه بدهد.

 

 

همه چیز درباره کاشت و نگهداری درخت هلو

 

جوانه‌زنیِ دانه‌هایِ انار
با وجودِ اینکه دانه‌هایِ انار حتی زمانی که بدون مراقبتِ خاصی رویِ سطحِ خاکِ نمناک و پوک بیفتند نیز جوانه می‌زنند، در اینجا راهکار‌هایی را که می‌توانند به جوانه زنیِ بهتر آن‌ها کمک کنند، ارائه می‌دهیم.
ابتدا دانه‌ها را تمیز کنید و سپس اجازه دهید که برایِ یک یا دو ساعت خشک شوند. سپس داخلِ یک سینی، خاکِ پوک و مرطوب بریزید و دانه‌ها را با فاصله ۲ تا ۳ سانتیمتری از هم رویِ سطحِ خاک قرار دهید و آن‌ها را به آرامی و با میزانِ بسیار کمی با خاکِ پوک بپوشانید. سپس سینی را با یک کیسه پلاستیکی بپوشانید و آن را در مکانی گرم، با دمایِ ۳۸ تا ۵۳ درجه سانتی‌گراد، نگه دارید. جوانه زنی ظرفِ ۱۰ تا ۳۰ روز صورت می‌گیرد.

 

 

پرورشِ گیاه یا نهال انار
دانه‌هایِ انار برایِ رشدِ ایده‌آل به نورِ خوب نیاز دارند. اگر این گیاه را در داخلِ خانه رشد می‌دهید، فراهم کردنِ نور و لامپ هایِ فلورسنت می‌تواند به شکوفا شدن و رشدِ گیاه‌تان کمک کند. رشدِ ریشه گیاهِ انار بسیار قدرتمند و پُر توان است، بنابراین پس از مدتی که ریشه گیاه‌تان گلدان را پُر کرد، باید گلدانِ گیاه را عوض کرده و آن را به گلدان و یا جعبه خاکِ بزرگتری منتقل کنید. به گیاهِ کوچکِ انار تقویت کننده یا کود ندهید.

 

 

هرس کردن انار
با وجود اینکه انار می‌تواند با موفقیت در گلدان‌ها و جعبه‌های خاک نیز رشد کند، در صورتی که پس از سالِ اول به طورِ مستقیم در باغ کاشته شود، زود‌تر و بهتر میوه خواهد داد. نهال‌هایِ انار را با فاصله ۴ متر از یکدیگر بکارید. به دلیلِ اینکه گیاهِ انار به طورِ طبیعی به صورتِ پُر پُشت و نامنظم رشد می‌کند، برایِ میوه دهیِ بیشتر و بهتر به هرس کردنِ اصولی نیاز خواهد داشت. این کار را از کوتاه کردنِ گیاه به اندازه ۶۰ تا ۷۵ سانتی‌متر از ارتفاعِ آن آغاز کنید. به گیاه اجازه دهید تا شاخه بدهد و سپس آن‌ها را هرس کنید تا شاخه را تقویت کنید. گیاهِ انار زیر شاخه‌هایِ زیادی را تولید می‌کند که از ریشه رشد کرده و فضا را اشغال می‌کنند و باید هرس شوند. در مدتِ ۳ سالِ اولِ رشدِ گیاه، به آرامی تمامِ زیر شاخه‌ها را هرس کنید تا رشدِ شاخه هایِ جدید را در اطرافِ گیاه‌تان تقویت کنید.

 

 

کود دادن به گیاه انار
گیاه انار در طولِ اولین سالِ رشدِ خود، به کوددهی و تقویت‌کننده‌ها نیازی ندارد. تقویتِ بیش از اندازه گیاه انار، به خصوص در ۳ تا ۵ سالِ اول، می‌تواند منجر به کاهشِ میوه‌دهی شود.
در سالِ دوم پس از فصلِ برداشت و دوباره در اولین نشانه شکوفه دهی، می‌توانید از یک کودِ ۸-۸-۸ (که حاویِ ۸% نیتروژن، ۸% فسفوریک اسید و ۸% پتاس باشد) استفاده کنید.

 

 

پرورش انار

انجیراستور: با وجودِ اینکه انار شرایطِ بسیار مختلفی، مانندِ خاکِ ضعیف، خشکی و یخبندان هایِ کوتاه مدت را تحمل می‌کند، این وضعت‌ها می‌توانند بر توانِ تولیدِ میوه این گیاه تأثیر بگذارند.
درختِ انار بهترین نتیجه را زمانی می‌دهد که به طورِ مرتب آبیاری شده و در برابرِ یخبندان محافظت شود. در مناطقی با آب و هوایِ سرد‌تر، می‌توان با کاشتِ این درخت در مقابلِ دیواری آفتاب‌گیر، میوه‌دهیِ آن را افزایش داد.
درختِ انار در مقابلِ هجومِ حشراتی که پروانه انار نامیده می‌شوند، آسیب پذیر است؛ این پروانه رویِ گل‌ها و کاسه‌گل تخم‌گذاری می‌کند؛ پس از آن کرم‌هایِ از تخم در آمده، راهِ خود را به داخلِ میوه باز می‌کنند. در هند، میوه‌هایِ در حالِ رشد را با کیسه‌هایِ کاغذی یا پلاستیکی می‌پوشانند تا آن‌ها را از خطرِ حشراتِ نفوذکننده به داخلِ میوه، پرندگان و جوندگان، مصون نگه دارند.
بسته به نوعِ گیاه، میوه‌ها حدوداً ۶ ماه پس از شکوفه‌دهی رسیده می‌شوند. میوه را تنها هنگامی که کاملاً رسیده است برداشت کنید، زیرا انارِ جدا شده از شاخه، نمی‌تواند مانندِ برخی از میوه هایِ دیگر، پس از چیده شدن رسیده شود. انار هایِ رسیده هنگامِ افتادن صدایِ آهن مانندی می‌دهند.

پس از برداشت محصول در اواسط پائيز و شروع خزان درخت زمان مناسب تا قبل از سرد شدن هوا براي انجام هرس فرم يا همان هرس سياه را در اختيار داريد. تاكيد ما اين است كه اين هرس را حتما تا قبل از بخواب رفتن كامل درخت به اتمام برسانيد. در هرس فرم نيازمند سربرداري و كاهش قابل ملاحظه حجم درخت ميباشيد از اينرو انتقال اين هرس به اواسط زمستان و همزمان با شروع فعاليت درخت بر رفتار آن اثر معكوس گذاشته و باردهي سال آتي را تحت تاثير قرار ميدهد. پس هرس فرم را تا شروع زمستان تكميل كنيد و اجازه دهيد درخت فرصت ترميم و سازگاري با فرم جديد را داشته باشد.

در زمان هرس سياه ضمن حذف همه موارد قابل حذف از روي درخت تاكيد بر حفظ اسكلت اصلي و مراقبت از ارتفاع مناسب درخت است. حذف كنده هاي نابجا درون تاج و كنده هاي جانبي نابجا از موارد اصلي جهت حفظ اسلوب درخت ميباشد. استفاده از ابزار مناسب در اين خصوص بر خزينه ها و زمان عمليات اثر گذار ميباشد، قيچي هاي تلسكوپي پنوماتيك جديد توان قطع شاخه هاي كلفت انار را با استفاده از توان الكتريكي در ارتفاع زياد دارد.

در مورد حذف جوانه انتهايي دقت ويژه داشته باشيد. چنانچه قصد كنترل ارتفاع درخت از طريق سربرداري سراسري را در زمان هرس فرم داريد، حذف جوانه هاي انتهايي و جوانه هاي چوبي در هرس تابستانه را به شاخ هايي كه در هرس فرم حذف نميشوند محدود نمائيد.

هرس يك امر كاملا حرفه اي است و به تجربه فراوان نياز دارد. هم اكنون در مناطق هرس كاري تيمهاي هرس عموما غير حرفه اي و متشكل از كارگران متفرقه دست به كار هرس گروهي درختان در مقاطع تابستان و زمستان ميباشند. اين رويه هرچند خود يك گامي به جلو محسوب ميشود لاكن به جهت عدم شناخت علمي از موضوع هرس و فقدان يك سيستم تخصصي، درصد خطاي عمليات اين گروهها بالا بوده و باغداران اطمينان چنداني به عملكرد اين گروهها ندارند.
از اينرو به جهت كوچكي عمده باغات انار كشور هرس بمرور توسط مالكين انجام و تجربه ايشان عموما در محدوده باغات شخصي محدود و متمركز ميباشد. توصيه ما اين است كه خود در مورد هرس بياموزيد و تجربه كنيد و در مورد واگذاري كار هرس به ديگران بسيار حساس بوده و در موقع عمليات خود بر كار اين افراد نظارت كنيد.

گام ۱ – کاشت انار

احداث باغ انار به مقدماتی نظیر تسطیح و آماده سازی اراضی، معماری باغ، تهیه نهال و قلمه معتبر، مشخص کردن نحوه آبیاری باغات و منابع آب مورد نیاز و موارد متنابه دیگر نیاز دارد. قبل از ورود به بحث ذکر این نکته لازم است که اطلاعات زیر در تشریح خصوصیات لازم برای احداث باغات انار مبتنی برای تجارب عملی و رعایت نکات کارشناسی و اصول باغداری نوین بنا گردیده و قصد ما صرفا تکرار تجربیات باغداران در چگونگی احداث این باغات نمیباشد. از این رو موارد ذیل بعنوان پیش نیازهای ضروری جهت احداث این باغات به منظور رسیدن به حداکثر تولید و بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک و تولید با کیفیت رقابتی می باشد.
۱- احداث باغ انار در اقلیم مناسب و برخورداری از خاک مطلوب متناسب با موارد یاد شده در این خصوص اولین ضرورت جهت رسیدن به تولید حداکثری میباشد.

با توجه به مطالعه میدانی و عملکرد بهینه تعدادی از واریته های بومی و معرفی شده در استانهای مختلف کشور استفاده از این ارقام جهت توسعه و بهسازی باغات و تهیه نهال پایه یا قلمه معتبر در احداث باغات انار ضروری میباشد.

با توجه به عدم استفاده از سموم و آفت کشها در اکثر باغات انار ایران و گرایش کشورها به تولید ارگانیک محصولات کشاورزی و تاثیر بسیار موثر استفاده از کودهای حیوانی و بیولوژیک در ارتقا کمی و کیفی باغات انار، حذف کودهای شیمیایی از چرخه تولید و استفاده صرف از کودهای بیولوژیک پیش فرض دیگر ما در احداث باغات انار جهت تولید پایدار و حداکثری میباشد.

محدودیت منابع آب امری روز افزون و ملموس برای کلیه فعالین بخش کشاورزی میباشد. استفاده بهینه از منابع آب مستلزم توجه به شیوه های نوین آبیاری از زمان احداث باغات انار میباشد. همچنین بستر سازی صحیح و سازگار با نحوه آبیاری جهت توسعه صحیح ریشه های درختان انار از همان ابتدا از نکات کاملا اثر گذار در عملکرد بهینه درخت و سرعت رشد و باردهی کمی و کیفی آن محسوب میشود.

معماری باغات انار با توجه به اقلیم گرم این باغات حائز ظرافتهای درخور توجه میباشد. آفتاب سوختگی و خشکسالی از حوادث طبیعی است که باغات انار را همواره تحت تاثیر قرار میدهد. از یک سو تراکم زیاد درختان مانع از رسیدن نور کافی و شکل گیری صحیح اسکلت درختان انار و استفاده از مکانیزاسیون میشود، و از سویی برخورداری از میوه سالم و آبدار نیازمند حراست محصول در سایه انداز درختان انبوه میباشد. که برقراری تعادل بین این دو نیازمند راه کاری مناسب در این خصوص میباشد.

گام ۲ – افات انار

مانند سایر درختان، انار نیز مورد هجوم آفات خاص خود میباشد. علی رغم خسارات قابل توجه این آفات، باغات انار ایران از مبارزه شیمیایی مصون مانده و باغداران با توجه به تجربه عملی نسبت به رفتار و نوع خسارات آفات مختلف از روشهای غیر تهاجمی و ارگانیک در برخورد با آنها بهره میگیرند. با تلاش درخور کارشناسان عمده ترین آفات باغات انار ایران بقرار ذیل شناسایی شده اند:
کرم گلوگاه انار
کرم به
شته انار
سوسک چوبخوار انار
سوسک پرچم خوار انار
پروانه گلخوار انار
کرم سفید ریشه انار

گام ۳ – روش های ازدیاد انار

انار را می توان بوسیله بذر که به سرعت جوانه می زند تکثیر کرد. اما برای جلوگیری از تفرق صفات و بدست آوردن درختان شبیه به درخت مادر برای ازدیاد انار از تکثیر به روش رویشی استفاده می شود. برای تکثیر رویشی انار می توان در بهار از قلمه های چوب سخت و در تابستان از قلمه های چوب نرم به طول ۵۰-۲۵ سانتیمتر استفاده کرد. استفاده از روش خوابانیدن هوایی نیز برای تکثیر انار ممکن است. پیوند زدن در انار عملیات باغی رایجی نیست.

گام ۴ – شرایط اب و هوایی رشد انار

درخت انار ميوه اي است گرمسيري تا نيمه گرمسيري كه در نواحي ساحلي و مرطوب
به صورت درخت هميشه سبز مي باشد ولي در نواحي خشك با زمستانهاي سخت،
بصورت درخت خزان دار است. درخت انار بطور طبيعي در دامنه وسيعي از شرايط
آب و هوايي رشد مي كند و به انواع خاكها سازگاري نشان مي دهد. گسترش سراسري
درختان انار در كشور، به جز استان همدان، گواه بر اين ادعاست. اما بيشترين سطح
زير كشت و توليد اقتصادي انار متعلق به مناطق حاشيه ي كوير، با تابستان هاي گرم
وخشك مي باشد.انار در محدوده ۴۱ درجه عرض شمالي و جنوبي گسترش دارد. حداكثر تا ارتفاع ۱۶۰۰
متري از سطح دريا رشد مي كند و نياز سرمايي آن با ۲۰۰ تا ۴۰۰ درجه حرارت بين صفر
تا ۷ درجه سانتيگراد تأمين مي گردد.

درخت انار به سرما حساس است و از سرماهاي
پايين تر از ۱۵ – درجه سانتيگراد در زمستان به شدت خسارت مي بيند، به طوريكه
اناركاران مجبور به كف بر كردن درختان انار مي شوند. درختان مسن و انارهاي شيرين به
سرما حساس ترند. سرماي بهاره هم موجب ازبين رفتن گل، برگ و سرشاخه هاي جوان
انار م يگردد. گرماهاي شديد )بالاتر از ۴۰ درجه سانتيگراد( نيز باعث خسارت به ميوه و
درخت انار مي شود. به منظور كاهش اثرات شرايط نامساعد محيطي، از جمله سرما، گرما
و نور شديد، در مناطق حاشيه كوير مي توان با انتخاب ارقام مقاوم و نيز رعايت پاره اي
از مسائل زراعي از جمله انتخاب صحيح محل احداث باغ، هرس مناسب، جهت درست
كاشت و مديريت منطقي علفهاي هرز، ميزان خسارت را تقليل داد. شيب هاي شمالي و
كاشت انار در دامنه ارتفاعات هم خطر سرما را كم مي كند. برعكس كاشت درخت در
نوك تپه ها و يا قعر دره ها و همچنين كاشت درخت در شيب هاي رو به جنوب خطر سرما
و ي خزدگي را افزايش م يدهد.

گام ۵ – نیاز های اساسی انار

آب )نياز آبي، كيفيت آب و ميزان آب مصرفي در باغهاي انار(
آب از جمله عوامل مؤثر در توليد اقتصادي انار محسوب مي گردد. هرچند درخت
انار به شرايط كم آبي مقاوم است و شواهد نشان ميدهد، حتي باغ هايي كه چند سال
آبياري نشده اند، بعد از آبياري، مجدداً شروع به رشد نموده و پاجوش هاي زيادي توليد
مي كنند و با تربيت اين پاجوش ها مي توان بار ديگر آنرا به يك باغ پرمحصول و اقتصادي
تبديل نمود. با اينحال كميت و كيفيت آب براي درختان انار عامل تعيين كننده در ميزان
عملكرد و كيفيت ميوه و حتي مديريت آفات آن م يباشد.

براي انار بسيار )ds/m( كمتر از 2 دس يزيمنس بر متر )Ec( آبهاي با هدايت الكتريكي
مناسب است. اما تحت شرايط خاص از جمله در اختيار داشتن آب كافي، مناسب بودن
بافت و عمق خاك و داشتن زهكش، مي توان با مديريت خوب، از آبهاي با هدايت الكتريكي
تا ۵ دس يزيمنس بر متر نيز استفاده نمود. شور يهاي بالاتر باعث افت شديد كمي و كيفي
محصول و افزايش حساسيت درخت در مقابل استرس هاي محيطي مي گردد.

ميزان آب مورد نياز انار در استان يزد حدود ۱۱۰۰۰ متر مكعب در هكتار برآورد شد هاست.
بر اساس تحقيق ديگري در اصفهان ميزان آب مصرفي در روش آبياري سطحي)غرقابي(
حدود ۲۲۰۰۰ تا ۲۶۰۰۰ متر مكعب و در روش آبياري قطر هاي ۷۵۰۰ تا ۱۳۰۰۰ متر مكعب در
هكتار متغير بوده است.

اين آزمايش و پار هاي تحقيقات ديگر توصيه بر استفاده از روش
آبياري قطر هاي دارد. در اين روش علاوه بر افزايش راندمان آبياري و صرف هجويي ۵۰ تا
۴۴ درصد افزايش يافته است. به علاوه / ۶۰ درصدي آب مصرفي، عملكرد نيز بين ۲۱ تا ۵
هيچگونه شوك يا تنش رطوبتي ناشي از تغيير سيستم آبياري درختان مورد آزمايش) ۱۰ تا
۱۶ ساله( از روش سطحي به قطر هاي مشاهد ه نشد هاست.

 

 

 

خاك مناسب براي احداث باغ انار

انجیراستور: از جمله ي ويژگيهاي با ارزش درخت انار، انعطاف پذيري آن نسبت به انواع خاكها و
تحمل كم آب ي و شور ي آب و خاك مي باشد. انار را مي توان در انواع خاك ها از شني تا
رسي و حتي اراضي شور كشت كرد، اما درخت انار براي رشد مطلوب، به خاكي با زهكشي
خوب و بافت متوسط رسي احتياج دارد. خاكهاي با بافت شني- رسي مناسب ترين خاك
كمتر از 2 دس يزيمنس )Ec( براي توليد انار م يباشند. بافت لوم و هدايت الكتريكي
۱ متري / بر متر حد مطلوب براي خاك باغ انار م يباشد. ريشه ي درخت انار تا عمق ۵
۲۰- زمين نفوذ م يكند و قدرت ريش هزايي آنها بالاست ولي حداكثر ريشه ها در عمق ۵۰
سانتيمتري قرار دارند. شخم سالانه و مصرف كودهاي دامي در بهبود شرايط فيزيكي،
تهويه بهتر خاك، گسترش ريشه و افزايش كمي و كيفي ميوه بسيار مؤثر است.
به تجربه ثابت شده است كه باغ هاي قديمي انار براي احداث باغ نو مناسب نيست.
ميزان گيرايي قلمه و نهال انار و رشد و نمو بعدي آن در اين اراضي بسيار پايين است.
استقرار تعداد زيادي از بيمارگرهاي خاكزي، مثل نماتدها، مي تواند يكي از دلايل آن
باشد. براي نوسازي و اصلاح اين گونه باغ ها مي توان از روش ك فبري تدريجي )درصورتيكه
ارقام آن مناسب باشند( و از روش سربرداري و پيوند براي اصلاح ارقام نامرغوب استفاده
كرد. به هر حال توصيه م يشود، حتي الامكان از باغ هاي قديمي براي احداث باغ جديد
استفاده نشود و در صورت الزام، بعد از پاكسازي باغ قديمي، زمين براي چند سال به
حالت آيش گذاشته شود و يا به كشت غلات اختصاص يابد و سپس اقدام به احداث باغ
جديد گردد.
اصولاً درخت انار به نور كافي نياز دارد و درختاني كه در زير درختان بزرگ تر قرار
م يگيرند، فاقد توليد مناسب م يباشند. معمولاً شاخه هايي كه فضاي آزادتري داشته و از
نور كافي برخوردارند، گل و ميوه بيشتري توليد مي كنند. به همین دليل توصیه م یشود
که درختان انار در محل نور گیر و با فاصله مناسب كاشته شوند.

 

 

عمليات احداث باغ انار

آماده سازي زمين اصلي
قبل از انجام هر اقدامي لازم است با مطالعات خاكشناسي و بررسي پروفيل خاك
محل احداث باغ، از عدم وجود لايه هاي غيرقابل نفوذ اطمينان حاصل نمود. در صورت
مشاهده چنين لايه اي ابتدا بايد، با نظر كارشناس، نسبت به شكستن آن اقدام گردد.
چنانچه قبلاً نيز اشاره شد باغ هاي قديمي براي احداث باغ جديد انار مناسب نيست.
آماد هسازي بستر كاشت باغ انار به يكي از سه روش زير انجام م يشود:
-۱ شخم تمام زمين باغ با لدر به عمق حدود يك متر. كاري كه در قديم در مناطقي
مثل استان يزد تحت عنوان احياء باغ بوسيله شخم عميق)شخم دوبيل( مرسوم بوده
۵۰ سانتيمتر با بيل شخم – است. در اين روش زمين محل احداث باغ را به عمق حدود ۶۰
عميق زده و در هر رديف شخم مقداري از ضايعات كشتارگاهي، مثل شاخ و استخوان
مي ريختند. اين مواد در سالهاي بعد تجزيه و بتدريج در اختيار درخت قرار مي گرفت.
استفاده از اين دانش بومي مي تواند با اصلاحاتي در احداث باغات جديد بكار گرفته شود.
بديهي است در اين روش، بدليل نرم شدن تمام سطح باغ، گسترش ريشه درخت راحت تر
انجام شده و سرعت رشد آن بهتر خواهد بود.
-۲ شخم محل ردي فهاي كاشت بصورت نواري به عرض و عمق حدود يك متر
۱ و اصلاح خاك آن در محل غرس نهال ×۱× -۳ كندن چاله به ابعاد ۱
۴۰ تن كود دامي – توصيه م يشود در هر هكتار زمين محل احداث باغ انار حدود ۵۰
۳۰۰ كيلوگرم از هريك از كودهاي فسفره و پتاسه و به همين ميزان – پوسيده و مقدار ۴۰۰
كودهاي گوگرد ي با خاك محل كاشت درخت مخلوط گردد.
۲- فاصله، جهت و تراكم كاشت
با توجه به آب و هواي منطقه، شرايط زمين، آب وخاك، جهت باد غالب در منطقه و
نوع ارقام مورد نظر، سيسم كاشت و فاصله ي بين رديف ها و بين درختان و جهت كاشت
تعيين مي گردد. به منظور كاهش خسارت آفتا بسوختگي جهت شمالي- جنوبي براي
رديف هاي درختان انار پيشنهاد مي گردد. فاصله بين درختان نيز با توجه به رقم و شرايط

۳ پيشنهاد مي گردد. در اين صورت تراكم درخت در هر هكتار × ۳ و يا ۶ ×۵ ، ۴× منطقه ۴
۵۵۰ اصله خواهد بود. – باغ انار حدود ۶۵۰

 

 

هرس
هرس در درختان انار يكي از مهمترين عواملي است كه جهت افزايش عملكرد و توليد
ميوه مرغوب و با كيفيت صورت م يگيرد. هرس در درختان انار يك عمل ضروري و مستمر
م يباشد. زيرا انار داراي رشد رويشي شديد بوده و پاجوش و تن هجوش زياد توليد م يكند و
در صورت عدم هرس، ظرف مدت كوتاهي به حالت انبوه و پرپشت درآمده و محصول آن از
جهت كمي وكيفي شديداً كاهش م ييابد. در عين حال هرس درختان انار به تجربه كافي نياز
دارد. عدم توجه به شرايط اقليمي منطقه و هرس غيرفني و شديد باعث آفتا بسوختگي
ميوه و خشكيدگي تنه و شاخ ههاي در معرض تابش مستقيم آفتاب م يگردد.
بطور كلي دو نوع هرس شامل هرس فرم)تربيت( و هرس باردهي در درختان انار
انجام مي گيرد.
الف- هرس فرم (هرس تربيت)
هرس فرم يا شك لدهي در سالهاي اوليه كاشت نهال انجام م يشود و خود شامل دو
نوع م يباشد:
-۱ هرس فرم پاكوتاه (بوته اي )
۳۰ سانتيمتر مي باشد. – در اين نوع هرس درخت داراي يك تنه كوتاه به ارتفاع ۴۰
۳۰ سانتيمتر قطع مي كنند و روي تنه – بدين منظور نهال را به هنگام كاشت از ارتفاع ۴۰
كوتاه باقيمانده، از بين شاخ ههاي سبز شده دو شاخه انتخاب و بقيه را حذف مي كنند. در
سال دوم شاخه هاي انتخابي سال قبل را از۳۰ سانتيمتري قطع مي كنند. سپس رويهريك از اين شاخه ها، از بين شاخه هايجديد دو شاخه انتخاب مي شود. در سالسوم، شاخه هاي جديد را مثل سال قبل
به اندازه ۳۰ سانتيمتر نگهداشته و بقيهرا قطع مي كنيم. سپس روي هر كدام سه
شاخه تازه و قوي نگه داشته و بقيه را حذف مي كنند. روي شاخه هاي انتخابي نيز حدود
دو سوم طول شاخه را باق يگذاشته و بقيه قطع مي گردد. بدين ترتيب در پايان سال سوم
روي هر درخت ۱۲ شاخه خواهيم داشت.
۲- هرس فرم پابلند
در هرس پابلند درخت داراي يك تنه خواهد بود. در اين نوع هرس نهال را بعد از
۵۰ سانتيمتري قطع و در سال بعد از بين شاخ ههاي فرعي رشدكرده، – كاشت از ارتفاع ۶۰يك شاخه قوي واقع در بالاي تنه دو سالهرا نگه داشته و بقيه را حذف مي كنيم.از سانتيمتر نگه – اين شاخه نيز حدود ۸۰داشته و بقيه قطع مي گردد. در سال سوم۴-۵ شاخه قوي و سالم در جهات مختلف
و با زاويه باز نسبت به تنه باقي گذاشتهو بقيه را حذف مي كنند. روي شاخه هايانتخابي هم حدود دو سوم طول را نگهداشته و بقيه را قطع مي كنيم.هرچند هرس نوع پابلند براي استفادهاز تراكتور و ادوات مكانيزه مناسب است،ولي بدليل سخت شدن عمليات هرسباردهي و برداشت محصول، كمتر مورد استقبال اناركاران قرار گرفته است.
ب- هرس باردهي
هرس باردهي يك عمليات ضروري و مستمر در با غهاي انار است و خود شامل هرس
سياه)زمستانه( و ديگري هرس سبز)هرس تابستانه( مي باشد.

 

تکثیر و نگهداری درخت انار در گلدان

انجیراستور: انار گیاهی بسیار دلربا و خاص است که به خاطر گل های زیبا و میوه های خوشرنگ و خوشمزه اش طرفداران زیادی دارد . انار یکی از بهترین درختان میوه است و ساده ترین درخت برای کاشت در گلدان ها است اما مشکلی که وجود دارد این است که درخت انار هنگامی که بالغ میشود ارتفاع آن به حدود 9 متر میرسد که مسلما این حد برای محیط خانه بسیار زیاد است.

اما نگران نباشید، زیرا میتوانید از درخت انار پا کوتاه استفاده کنید که ارتفاع و وسعت آن به 50 تا 120 سانتیمتر میرسد( انار پا کوتاه درخت زینتی است که میوه های آن کوچک و ترش بوده و مملو از دانه می باشند ) و یا اینکه از گونه ی Beautiful استفاده کنید که شامل انارهای گل دار تزئینی می شود و یا اناری معمولی بکارید و آن را با هرس کوچک نگه دارید. در این بخش از نمناک شما را با طریقه کاشت و نگهداری درخت انار در گلدان آشنا می کنیم.

 

نحوه پرورش درخت انار در گلدان

آبیاری درخت انار

گیاه بالغ انار به بی آبی مقاوم می شود اما گیاهان جوان برای رشد و شادابی خود به آب فراوانی نیاز دارند. نیاز آب درخت انار به سایز گلدان، تراکم خاک، دما و باد، بستگی دارد و باید به طور مرتب آبیاری شود. در فصل تابستان که آفتاب شدید است و دمای هوا بالا است گیاه به آبیاری هر روزه و یا 2 بار در روز احتیاج دارد و خاک گیاه باید نسبتا مرطوب بماند.

 

 

نور برای درخت انار

برای رشد و حفظ شادابی درخت انار به نور خورشید نیاز دارد. پس گلدان را در معرض نور مستقیم آفتاب قرار دهید. این گیاه قادر به تحمل اندکی سایه نیز می باشد.

 

خاک درخت انار

بهترین خاک برای پرورش انار خاک قلیایی با زهکشی خوب و پر از مواد غذایی ارگانیک است که pH آن برابر با 7.5 باشد. از آنجایی که بیشتر بسترهای کشت pH خنثی دارند، میتوانید برای اصلاح اسیدیته خاک، مقدار کمی پودر آهک یا سنگ آهک به خاک اضافه کنید و با آن ترکیب کنید.

یکی از فاکتورهایی که برای خاک آن حتما باید در نظر گرفته شود، زهکشی خوب است. اگر آب به مدت زیاد در خاک بماند و خاک خیس باشد، گیاه آسیب می بیند پس مطمئن شوید که گلدانی که برای کاشت انار انتخاب کرده اید سوراخ های زهکش باز و به اندازه کافی دارد. اگر زهکش ها کافی نبود، خودتان تعدادی سوراخ به کف گلدان اضافه کنید.

 

 

کود دهی درخت انار

درخت انار نیز مانند اکثر درختان ،به کود دهی منظم احتیاج دارد. بعد از اینکه انار را در گلدان کاشتید از کودهای ارگانیکی استفاده کنید که مواد غذایی را به تدریج در خاک آزاد می کنند و در اختیار گیاه می گذارند. در طول فصل رشد با کودهای مایع رقیق ارگانیک چند هفته یک بار گیاه را تغذیه کنید.

 

هرس درخت انار

انجیراستور: در سال های ابتدایی کاشت انار ، به دلیل اینکه گیاه مقدار زیادی شاخ و برگ تولید می کند ، هرس آن بسیار مهم است . در بهار شاخه های مرده را از گیاه جدا کنید. گیاه در سال های بعدی نیاز به هرس شدید ندارد و فقط باید شاخسار مرده را از آن جدا کرد.

قبل از هرس شکل نهایی درخت را در ذهن مجسم کنید و آنگونه که در نمناک می خوانید تعدادی از شاخ و برگ گیاه را که می خواهید ، بگذارید روی گیاه باقی بمانند و بقیه را هرس کنید. گاهی درخت شروع به تولید زیر شاخه (شاخه هایی که از بن درخت می رویند و انرژی آن را می گیرند) می کندکه باید این زیر شاخه ها هم هرس شوند.

 

 

چیدن میوه های درخت انار

در سال پنجم درخت انار شروع به میوه دادن می کند. میوه ها را زمانی بچینید که خوب رسیده و قرمز شوند ولی اگر پوست میوه ترک خورد، به این معنی است که زیاد صبرکرده اید.

 

تکثیر درخت انار

تکثیر درخت انار کاری سخت و مشکل است و از طریق قلمه ساقه و هورمون ریشه زایی در خاک مخصوص قلمه زنی یا شن این گیاه را تکثیر می کنند.

برای کاشتن انار از دانه، دانه ها را از غلاف گوشتی که آنها را احاطه کرده است تمیز کنید و در خاک شل و نرم قرار دهید و یک لایه 1.5 سانتیمتری خاک روی آن بریزید سپس خواهید دید دانه های انار به سهولت بدون نیاز به مراقبت زیاد، رشد میکنند.

 

 

تعویض گلدان درخت انار

برای تعویض گلدان هنگامی که گیاه دچار تنگی ریشه شد و فضا برای ریشه کوچک بود، اقدام کنید و درخت انار را به گلدانی با یک سایز بزرگتر منتقل کنید.

 

همه چیز درباره درخت ازگیل

رسیدگی به گلدان انار در زمستان

درخت انار حداقل به چهار تا شش ساعت روشنایی روز نیاز دارد در زمستان با مهتابی یا منابع دیگر نور مصنوعی مانند چراغ رشد (گرو لایت) این روشنایی را برای این درخت تامین کنید.

گلدان انار را در ظرف حاوی شن مرطوب بگذارید اما حواستان باشد ته گلدان در آب قرار نگیرد. خاک را کمی خشک نگه دارید و مراقب باشید در ماههای زمستانی بیش از حد به گیاه آب ندهید. این گیاه آفت و بیماری خیلی خاصی ندارد.

 

 

 

کاشت دانه انار

انجیراستور: کاشت هسته انار کار آسانی است، دانه‌های انار به راحتی جوانه می‌زنند. دانه‌های انار را در فصل پاییز یا زمستان بکارید تا نهال را در بهار به زمین منتقل کنید. انار یکی از میوه‌های محبوب بوده و کاشت هسته آن یک کار سرگرم کننده است.

با کاشت هسته انار می‌توانید خودتان یک درخت انار داشته باشید و از میوه‌های آن لذت ببرید. اصول کاشت درخت انار در این متن توضیح داده شده است.

 

 

 

نحوه کاشت هسته انار:

 

1 – یک انار را برش دهید و دانه‌های آن را خارج کنید. با استفاده از دستمال کاغذی خمیر قرمز رنگ اطراف هسته را پاک کنید. هسته را کاملا تمیز کنید تا سفید شود. این کار را برای چند دانه انار انجام دهید. از دانه‌های سالم و تو پُر برای کاشت استفاده کنید.

2 – یک دستمال کاغذی آماده کنید و سپس آن را مرطوب نمایید. دانه‌های انار را در دستمال کاغذی قرار دهید. دستمال را کامل مرطوب کنید و سپس آن را در یک پلاستیک قرار دهید و درب پلاستیک را ببندید.

3 – پلاستیک را در یک مکان گرم قرار دهید. بعد از 10 روز دستمال را از پلاستیک خارج کنید. دانه‌های انار معمولا بعد از 10 روز جوانه می‌زنند.

4 – چند گلدان کوچک تهیه کنید و آن‌ها را با خاک مرغوب مخصوص گلدان پر نمایید. جوانه‌های انار را در خاک بکارید. قسمت جوانه باید در خاک قرار بگیرد. روی جوانه‌ها خاک بریزید، به گونه‌ای که سر هسته انار از خاک خارج باشد.

5 – گلدان‌ها را در یک مکان روشن با نور مستقیم قرار دهید. دو هفته بعد از کاشت جوانه‌ها، نهال انار حدودا 3 تا 4 سانتی‌متر رشد می‌کند.

6 – نهال انار را در بهار بعد از اتمام سرما به زمین منتقل کنید. نهال را در یک خاک غنی دارای زهکشی خوب بکارید. بهتر است قبل از کاشت نهال انار، خاک را شخم بزنید و آن را با کمپوست مخلوط کنید. نهال را در یک مکان آفتابی که حداقل روزی 6 ساعت نور مستقیم خورشید دریافت می‌کند بکارید. فاصله درخت انار از هم را 3 تا 5 متر در نظر بگیرید.

7 – درخت انار در مناطقی که دمای هوا در زمستان 17- تا 4 درجه سانتی‌گراد است رشد می‌کند. زمانی که درخت انار را از دانه آن پرورش می‌دهید، 3 تا 5 سال طول می‌کشد تا میوه تولید کند.

8 –آبیاری درخت انار را به طور منظم انجام دهید. هفته‌ای 2 تا 3 بار آبیاری کافی می‌باشد. درخت انار در برابر خشکسالی مقاوم است، بنابراین در مناطق کویری هم می‌توان این درخت را پرورش داد.

 

همه چیز درباره گیاه تربچه

 

کود مورد نیاز درخت انار:

درخت انار برای داشتن بهترین رشد به نیتروژن کافی نیاز دارد. زیرا نیتروژن از رشد شاخ و برگ و تولید گل‌هایی که در نهایت به میوه تبدیل می‌شوند، پشتیبانی می‌کند.

می‌توانید از یک کود با نیتروژن بالا یا یک کود با فرمول متعادل مثل کود NPK 10-10-10 استفاده کنید. کوددهی را در بهار بعد از مشاهده رشد جدید در درخت، شروع کنید. به درختان جوان تازه کاشته شده، اوایل بهار، اواخر بهار و اوایل پاییز کود دهید.

برای هر درخت یک یا دو فنجان کود استفاده کنید. کود را با فاصله 10 تا 15 سانتی‌متری از تنه درخت به خاک اضافه کنید. هر چه درخت انار بزرگتر می‌شود به کود بیشتری نیاز دارد. در سال دوم این مقدار کود را دو برابر کنید و در سال سوم، سه برابر. از سال سوم به بعد همین مقدار کود (سه برابر سال اول) را تکرار کنید.

هنگام استفاده از کود، خاک را خیلی حفر نکنید زیرا ممکن است به ریشه‌ها آسیب برسد. پس از هر بار کوددهی، به درخت آب دهید تا مواد مغذی به راحتی به ریشه‌ها برسند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 2 =