انجیراستور، خرید مستقیم بدون واسطه با هدف حمایت از کشاورز